KFC BRASSCHAAT stamnummer 228
Algemene missie Kfc Brasschaat, aangesloten bij de KBVB, heeft als doel voetbalspelers op te leiden en dit in de breedste zin van het woord, zodat zij zich als individuen kunnen ontwikkelen in een kindvriendelijke omgeving en op een pedagogisch verantwoorde manier, om zo de kans te krijgen om te kunnen doorstromen naar de A-kern, het vlaggenschip van onze club. De jeugdopleiding, die een hoeksteen is van onze vereniging, zal dan ook alle spelers volgens hun talenten en mogelijkheden begeleiden en vormen, zodat zij het maximum uit hun voetbaltalenten kunnen halen, plezier beleven aan de beoefening van de voetbalsport en zich ook als mens positief ontwikkelen. Tot de concrete activiteiten betreffende die opleiding behoort het organiseren van oefeningen, stages, trainingen, wedstrijden (zowel in competitieverband op gewestelijk niveau als vriendschappelijk) en tornooien. Visie Om onze missie te kunnen vervullen steunen wij op 4 pijlers: opleiding, kindvriendelijkheid, fun en fair-play. Opleiding Door het aanbieden van een kwalitatieve hoogstaande voetbalopleiding die aangepast is aan de kwaliteiten van de aangesloten leden wensen we de voetbaltalenten van elk individu te bevorderen. Binnen de aangeboden opleiding kunnen kinderen reeds vanaf 5 jaar op een speelse wijze kennis maken met de basisregels en basistechnieken van het voetbal. Tijdens de opleiding wordt er steeds in functie van de toekomst gewerkt door ervaren jeugdtrainers. Ten allen tijden zal de jeugdopleiding accenten leggen, rekening houdend met de psychomotorische ontwikkeling van het kind tot volwassene, tot het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn. De sportieve peilers waarop we onze visie willen uitbouwen, zijn: 1. stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers 2. vormen van (voetbal)intelligente spelers 3. vormen van voetballers met een persoonlijkheid 4. focus op techniek 5. aanvallend voetbal wanneer het kan, verdedigend als het moet 6. opbouw vanuit de verdediging Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat van ondergeschikt belang.Zo wordt er weinig aandacht geschonken aan de resultaten (winnen, verliezen, klassement), maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken. Zo worden de betere spelers, of spelers die een morfologische voorsprong vertonen, naar een hogere categorie overgeheveld als dit voor hun individuele ontwikkeling doeltreffender is. Met het oog hierop worden alle spelers 2x per jaar geëvalueerd. Tegelijkertijd verwachten we dat alle jeugdspelers de duidelijke afspraken en regels aangaande gedrag, uniformiteit in groep, ernst, inzet, profilering ten overstaan van andere ploegen, personen en toeschouwers te allen tijde respecteren. Kindvriendelijkheid De ontwikkeling van de spelers op maatschappelijk vlak is een belangrijk aspect van onze jeugdopleiding. Binnen de club wordt dan ook veel aandacht besteed aan een pedagogisch verantwoorde benadering van de speler. De opleiding dient steeds afgestemd te zijn op de individuele leefwereld van de leden en dient een bijdrage te leveren aan hun opvoeding. Op dit vlak vormt de opleiding een verlengstuk, een toegevoegde waarde van hetgeen de spelers meekrijgen van de ouders en van de school. We onderschrijven dan ook dat een degelijke studieopleiding bijdraagt tot de algemene ontwikkeling van de speler en ook de ontwikkeling van het karakter. Wordt er binnen het trainingsprogramma bijgevolg uitdrukkelijk rekening gehouden met de schoolopleiding (bv. tijdens de examenperiodes). Een diploma is een vereiste om te slagen in het leven en dus primeren studies op de voetbalopleiding. Fun Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, wedstrijden alsook voor andere activiteiten. Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren. Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis voelen in de club. Ouders dienen zich sowieso betrokken te voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club. Het is dan ook de betrachting van de club om van de club, zo goed als mogelijk, één grote familie te maken. FairPlay Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk voor de jeugdspelers zelf in hun groei naar volwassenheid, alsook voor de club die streeft naar een positief imago, wat enorm beïnvloed wordt door de manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe. Dit wordt vertaald in een aantal fair-play-regels : 1. Respect voor de speler, opdat hij zich op een gezonde manier kan ontwikkelen tot een volwassen voetballer. 2. Respect voor de tegenstander, zodat de maatschappelijke waarden door onze spelers van jongs af worden aangeleerd. 3. Wederzijds respect tussen trainers en begeleiders, want de ingesteldheid van de mensen met een voorbeeldfunctie beïnvloedt ook de ingesteldheid van de kinderen. 4. Respect voor de andere clubs, die weliswaar kunnen verschillen van cultuur en doelstellingen. 5. Respect van en voor de ouders en sympathisanten. Een positieve houding van de entourage kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Grote uitdaging voor onze club is om, op basis van onze missie en visie : - Een aantrekkingspool te zijn voor jeugdige talenten uit onze gemeente en omstreken. - Deze talenten te laten opgaan in en doorstromen binnen de club - Regelmatig 1 van deze talenten te laten doorstromen naar de A-kern. Extern beleid Kfc Brasschaat streeft naar een zo goed mogelijke verstandhouding met de andere clubs uit de regio dmv een correcte afhandeling van eventuele transfers en het regelmatig spelen van tornooien en vriendschappelijke wedstrijden. De samenwerking met de gemeentelijke overheid ligt vooral op het vlak van de accommodatie en de velden waarvan de gemeente eigenaar is. Bij allerlei sociaal maatschappelijke acties waaraan Kfc Brasschaat haar medewerking verleent wordt nadrukkelijk de medewerking gevraagd van de jeugdopleiding (bestuur, trainers, afgevaardigden en spelers). Voor ieder jeugdlid, begeleider en ouder is het van belang te weten hoe de zaken bij ons geregeld zijn en welk gedrag van hem wordt verwacht. De trainers en begeleiders maken met hun ploeg gedurende het seizoen en met name aan het begin daarvan duidelijke afspraken. Er zijn algemene regels die bij onze vereniging gelden om alles in goede banen te leiden. Onduidelijkheden voor spelers en ouders worden opgelost door informatie, deze kan je bekomen bij het jeugdbestuur, coördinatoren, trainers en begeleiders, deze mensen zullen graag bereid zijn om de nodige informatie te geven. Spelregels voor de jeugdspelers Algemeen Wij eisen vooreerst een sportief en gedisciplineerd gedrag van onze spelers met RESPECT als voornaamste peiler. Respect t.o.v. medespelers, tegenstrevers, trainers, afgevaardigden, medewerkers, ouders en supporters. Inbreuken op deze algemene plicht zullen streng bestraft worden. RESPECT wordt binnen de jeugdopleiding van Kfc Brasschaat dan ook met hoofdletters geschreven. Gedrag en houding • Bij het samenkomen en vertrekken geef je trainers, afgevaardigden en ouders steeds een hand. • Je schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na ELKE wedstrijd. • Voor en na trainingen en wedstrijden: lach en huil met elkaar, niet om elkaar. • Wie weggestuurd wordt van een training is verplicht het einde van de training af te wachten. • Spelers die het oefendomein verlaten vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de trainer en de club. Stiptheid • Voor de training ben je uiterlijk 10 minuten voor de aanvang in de kleedkamer aanwezig in trainingsoutfit. • Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur (miniemen tot juniors) of 45 minuten (duiveltjes tot preminiemen) voor de aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig. • Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen . • Indien je door ziekte of andere omstandigheden niet in staat bent om aanwezig te zijn op training of wedstrijd verwittig je tijdig je trainer • Vanaf je twaalfde dien je voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen. Vergeten identiteitskaart geeft aanleiding tot het niet opstellen van de betrokken speler. • Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten. Informatief • De enige voertaal binnen Kfc Brasschaat is het Nederlands. Dit betekent dat alle interne communicatie in het Nederlands dient te gebeuren. Het bestuur behoudt zich het recht voor eventuele sancties op te leggen aan spelers die zich niet aan deze regel houden. • Testen op een andere club kan enkel na goedkeuring van de jeugdopleiding en na schriftelijke bevestiging door de G.C. • Na 31 mei sluiten wij onze uitgaande transfers , daar wij tijdig het volgende seizoen willen voorbereiden . • Spelers die op het einde van het seizoen hun vrijheid aanvragen en het volgende seizoen terug aansluiten bij Kfc Brasschaat betalen €30 administratiekosten. • Formulieren voor ongevallenaangifte kan men verkrijgen bij Agnes De Roover (GC). Persoonlijke verzorging • Het nemen van een douche na elke training en wedstrijd is verplicht ivm algemene hygiëne • Het gebruik van badslippers wordt aanbevolen. • Bij kwetsuur verwittig je steeds uw trainer. Als gekwetste of zieke speler hoor je niet te trainen of te spelen. • Drugs,roken en het drinken van alcohol zijn verboden. • Voldoende rust en nachtrust is onontbeerlijk. Kledij en toebehoren • Je dient steeds aangepast en verzorgd schoeisel + kledij mee te brengen naargelang de weersomstandigheden. • Beenbeschermers zijn verplicht tijdens trainingen en wedstrijden. • In de winterperiode dien je te trainen met lange broek. • Je neemt geen waardevolle voorwerpen mee naar de training of wedstrijd. Ipod’s,mp3, game-boys.... worden op eigen risico meegebracht naar de club. Bij diefstal is de club niet verantwoordelijk. Infrastructuur • De kleedkamers worden enkel en alleen gebruikt om je om te kleden en te douchen. Je mag er niet met een bal spelen! • Indien de voetbalschoenen na de training of wedstrijd vuil zijn, worden deze op de daarvoor voorziene plaats afgekuist en NIET in de douches of kleedkamers. • Je gebruikt het trainingsmateriaal met respect. • Je gooit nooit stenen, blikjes, flessen.... op de terreinen.( wel in de vuilbak) • Het reinigen van de kleedkamer gebeurt over het algemeen door het onderhoudspersoneel. Als speler (vanaf miniem) sta je soms zelf in voor het reinigen van je kleedkamer. Via een beurtrolsysteem komt iedereen aan de beurt. De eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij de trainer. Wissels /reservebeurten In de jongste leeftijdsgroepen ( duiveltje, pré-miniemen ) en alle gewestelijk spelende ploegen geldt: iedere speler krijgt evenveel reservebeurten (de afgevaardigde houdt hiervan een overzicht bij). Men werkt een beurtrolsysteem uit over verschillende weken of van week tot week . Gelijke verdeling blijft echter het uitgangspunt. Elke speler, speelt elke wedstrijd minstens 1/3 van de tijd .
Natuurlijk kan hiervan afgeweken worden , maar enkel met een duidelijke reden zoals:
Afwezigheid tijdens trainingen ,gebrek aan inzet en discipline tijdens training en/of wedstrijd ,gedrag dat niet past bij opleidingsfilosofie , het niet nakomen van de afspraken die gemaakt zijn met onze jeugdspelers .
 Studies Je studies primeren . Tijdens de examenperiodes worden de trainingssessies eventueel gereduceerd. Veel succes! Spelregels voor de ouders • De ouders zijn NIET toegelaten in de kleedkamers – met uitzondering van de ouders van onze debutantjes. • Geef steun bij tegenslagen en relativeer goede prestaties. • Toon positieve belangstelling. • Geef je kind en zijn ploeg steun met een gezond sportief gedrag • Dwing je kind nooit om jouw ambitie waar te maken • Help je kind om vertrouwen op te bouwen. • Laat je kind sport doen op zijn eigen niveau. • Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. • Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen, het gaat om teamspirit, vriendschap en samenwerking. • Applaudisseer voor goed spel, zowel voor dat van jouw kind als van andere kinderen. • Blijf steeds positief....ook bij verlies. • Laat je waardering voor de trainer blijken door je niet te mengen in de opstelling, speelwijze en coaching. • Toon RESPECT voor ieders handicap, huidskleur,ras of religie! • Straf je kind niet door het bijwonen van trainingen en wedstrijden te verbieden. • Engageer jezelf bij clubactiviteiten zoals de eetfestijnen, tornooien, feestjes......enz. • Zorg ervoor dat je kind op tijd komt op Kfc Brasschaat. • Haal je kind tijdig af op Kfc Brasschaat. • Geef het goede voorbeeld! Alvast bedankt voor jullie medewerking! Spelregels voor de trainers en afgevaardigden Algemeen • Studies primeren. Spelers kunnen hiervoor niet gesanctioneerd worden. • Zonder FUN, geen beleving! • Anticipeer op pest-gedrag. • Wees eerlijk en consequent. Kinderen zijn daar gevoelig voor. • Coach positief & communiceer voldoende. • Het is verboden te roken tijdens en onmiddellijk voor of na een training of wedstrijd. Training • Minstens 20 minuten voor de training aanwezig zijn. • Respecteer de vastgelegde trainingsuren, kleedkamer- en terreinverdeling. • In de kleedkamers komen (duiveltjes uitgezonderd) alleen spelers, trainers en afgevaardigden. Kijk erop toe dat er zich ook geen spelers alleen in de kleedkamer bevinden ivm mogelijke diefstallen. • Je bent verantwoordelijk voor het trainingsmateriaal dat de club beschikbaar stelt. Draag er zorg voor en zorg dat alles terug op de juiste plaats terechtkomt. Materiaalkasten altijd afsluiten na de training. • Na de training wordt al het materiaal eerst verzameld alvorens men zich in groep terug naar de kleedkamer begeeft. • Indien er iets mis is of ontbreekt aan het materiaal, signaleer dit dan aan de jeugdwerking. • Na elke training worden de verplaatsbare doelen op de daartoe voorziene plaatsen gezet en op slot gedaan . • Er wordt toezicht gehouden aan de kleedkamer tot de spelers vertrokken zijn, ook bij de oudsten. • Je bent ervoor verantwoordelijk dat de kleedkamer in propere staat wordt achtergelaten. Vanaf miniemen worden spelers aangeduid om de kleedkamer op te ruimen (afval in de vuilbak en vloer vegen). • Verloren voorwerpen worden in de kantine afgegeven. • Aanwezigheid op de vergaderingen is een must • Maandelijks wordt er 1 trainingsvoorbereiding op papier ingeleverd. Deze voorbereidingen worden op het einde van het seizoen toegevoegd aan de trainersmappen. Wedstrijd • De trainer is als eerste aanwezig op de afspraak, bij voorkeur gekleed in de kledij van de club. • Iedereen gaat steeds in groep in en uit de kleedkamer voor de opwarming of wedstrijd. • De trainer en afgevaardigde bevinden zich binnen de hun toegewezen zone. De reservespelers zitten op de bank bij de trainer. • Elke speler speelt minstens 1/3 wedstrijd. Tracht hierin het juiste evenwicht te vinden tussen te veel en te weinig wisselen. • Verzorg je houding zowel naar spelers, trainers, scheidsrechter of ouders. Vermijd roepen en tieren. Fair play begint bij jou. • Ongeoorloofde boetes vanwege de bond worden zelf betaald. De jeugdwerking heeft hier het beslissingsrecht. • Het is ook de taak van de trainer om in te grijpen indien er door ouders op een negatieve manier wordt geroepen. Tracht via je spelers ook de ouders wat op te voeden. • Het resultaat is niet het belangrijkste. Spreek dus niet specifiek over de uitslag maar over de manier waarop! • Geblesseerde spelers horen niet de spelen. • Er zijn geen belangrijke wedstrijden, alleen belangrijke spelers. • “Championitis” is een erge ziekte bij de jeugd. Jeugdwerking KFC Brasschaat : Missie
Gemeentepark 16 (kunstgrasveld) • 2930 Brasschaat designed by addtime - e-mail: add_time@skynet.be